HOME / 업무 실적   
- 업무실적


 

  ㆍ랑세스 머트리얼즈(구 데이스타)  :  콜드트랩, 솔벤트탱크
  ㆍ한국바이오켐제약 :  넉아웃드럼
  ㆍ한라산소주 :  첨가제 혼합탱크 외
  ㆍTECON (러시아) :  고분자 용해 탱크 외
  ㆍ우에무라 :  PVC 기수분리기, PUMP 필터링 이동대차
  ㆍ매일식품 :  150L 추출농축 PILOT